NHA: Báo cáo kiểm toán quý I/2010

Báo cáo kiểm toán quý I/2010.

NHA: Báo cáo kiểm toán 2009

Báo cáo kiểm toán 2009.

NHA: Nghị quyết ĐHCĐ 2010

Nghị quyết ĐHCĐ 2010.

Quy chế Quản trị Công ty.

Quy chế Quản trị của Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội.

NHA: Điều lệ Công ty.

Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội.

NHA được chấp thuận niêm yết

Ngày 30/06/2010, Ngày 30/06/2010, Sở GDCKHN đã ban hành Quyết định số 427/QĐ-SGDHN,,,

NHA chính thức giao dịch từ 13/07/2010

Căn cứ Công văn số 11/2010/CV-NHA ngày 30/06/2010 về ngày giao dịch chính thức của cổ phiếu NHA của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội,

NHA được chấp thuận lưu ký từ ngày 30/06/2010

Cổ phiếu TCT Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội (mã CK: NHA) được chấp thuận lưu ký từ ngày 30/06/2010.

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CHẤP THUẬN NGUYÊN TẮC NIÊM YẾT CỔ PHIẾU NHA

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Nam Hà Nội được chấp thuận nguyên tắc niêm yết cổ phiếu

Thông báo Chốt danh sách cổ đông để thực hiện lưu ký chứng khoán

Để khẩn trương hoàn thiện các thủ tục niêm yết cổ phiếu tại sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán như sau: