CBTT_Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ

CBTT_Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ

NHA_CBTT giao dịch của cổ đông nội bộ

NHA_CBTT giao dịch của cổ đông nội bộ

 

[NHA] Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014

[NHA] Báo cáo tình hình quản trị Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội năm 2014

[NHA] Báo cáo tài chính quý 4 năm 2014, Giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm trước và Công bố thông tin BCTC

[NHA] Báo cáo tài chính quý 4 năm 2014, Giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm trước và Công bố thông tin BCTC

NHA_CBTT Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu thưởng CBCNV

NHA_CBTT Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu thưởng CBCNV

NHA_CBTT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

NHA_CBTT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

NHA: CBTT về việc phát hành cổ phiếu thưởng CBCNV

NHA: CBTT về việc phát hành cổ phiếu thưởng CBCNV

NHA: Nghị quyết HDQT số 06 thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ

NHA: Nghị quyết HDQT số 06 thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ

NHA: Nghị quyết HDQT số 05 thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV

NHA: Nghị quyết HDQT số 05 thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV

[NHA]­_Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014 và Giải trình chênh lệch LNST

[NHA]­_Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014 và Giải trình chênh lệch LNST