NHA: Báo cáo thường niên 2013

NHA: Báo cáo thường niên 2013

NHA: NQ HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ TN 2014

NHA: NQ HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ TN 2014

[NHA]­_Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013

[NHA]­_Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013

NHA: Báo cáo quản trị công ty năm 2013

NHA: Báo cáo quản trị Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội năm 2013

NHA: Báo cáo tài chính Quý IV/2013

NHA: Báo cáo tài chính Quý IV/2013

[NHA]­_Báo cáo tài chính quý 3 năm 2013

[NHA]­_Báo cáo tài chính quý 3 năm 2013

[NHA]­_Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2013

[NHA]­_Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2013

[NHA]­_Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013

[NHA]­_Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013

NHA: Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2013

NHA: Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2013

NHA: Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2013

NHA: Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2013