NHA: NQ HĐQT chuyển nhượng cổ phần BĐS Hamico

NHA: NQ HĐQT chuyển nhượng cổ phần BĐS Hamico

NHA: Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013

NHA: Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 ngày 24/04/2013

NHA: Báo cáo tài chính Quý I/2013 và giải trình chênh lệch lợi nhuận

NHA: Báo cáo tài chính Quý I/2013 và giải trình chênh lệch lợi nhuận

NHA: Miễn nhiệm TV HĐQT, miễn nhiệm TV BKS, miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc

NHA: Miễn nhiệm TV HĐQT, miễn nhiệm TV BKS, miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc

NHA: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2013

NHA: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2013

Ông Nguyễn Đức Kiên - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 500.000 CP

Ông Nguyễn Đức Kiên - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 500.000 CP

NHA: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013

NHA: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013

NHA: Con ông Nguyễn Minh Hoàn - CT.HĐQT đăng ký mua 500.000 cp

NHA: Con ông Nguyễn Minh Hoàn - CT.HĐQT đăng ký mua 500.000 cp

NHA: Ông Nguyễn Xuân Mai - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 500.000 CP

Ông Nguyễn Xuân Mai - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 500.000 CP

NHA: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

NHA: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013