NHA: Hợp đồng kiểm toán 2012

NHA: Hợp đồng kiểm toán 2012

NHA: Nghị quyết HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán 2012

NHA: Nghị quyết HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán 2012

NHA: Ông Nguyễn Minh Hoàn - Chủ tịch HĐQT,Tổng Giám đốc - đăng ký mua 500.000 CP

NHA: Ông Nguyễn Minh Hoàn - Chủ tịch HĐQT,Tổng Giám đốc - đăng ký mua 500.000 CP

NHA: Báo cáo tài chính Quý I/2012

NHA: Báo cáo tài chính Quý I/2012

NHA: Giải trình chênh lệch LNST 2011

NHA: Giải trình chênh lệch LNST 2011

NHA: Giải trình ý kiến ngoại trừ trong BCKT 2011

NHA: Giải trình ý kiến ngoại trừ trong BCKT 2011

NHA: Báo cáo thường niên niên độ 2011

NHA: Báo cáo thường niên niên độ 2011

NHA: Báo cáo kiểm toán 2011

NHA: Báo cáo kiểm toán 2011NHA: Báo cáo kiểm toán 2011

NHA: Giải trình việc tăng trần 05 phiên liên tiếp

NHA: Giải trình việc tăng trần 05 phiên liên tiếpNHA: Giải trình việc tăng trần 05 phiên liên tiếp

NHA: Báo cáo giải trình chênh lệch KQSXKD năm 2011 so với năm 2010

NHA: Báo cáo giải trình chênh lệch KQSXKD năm 2011 so với năm 2010