NHA: CBTT nhận được văn bản số 6282/UBCK-PTTT ngày 14/10/2021 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa ở mức 49% đầy đủ, hợp lệ theo quy định

NHA: CBTT nhận được văn bản số 6282/UBCK-PTTT ngày 14/10/2021 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa ở mức 49% đầy đủ, hợp lệ theo quy định

NHA: CBTT Kết quả giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ

NHA: CBTT Kết quả giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ

NHA: CBTT Kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Tổng công ty ĐTPT CBTT Kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

 

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 19/2021/NHA/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm Phó tổng giám đốc

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 19/2021/NHA/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc công ty.

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 18/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 11/10/2021

Tổng công ty ĐTPT Nhà và đô thị Nam Hà Nội công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 18/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 11 tháng 1o năm 2021 về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 17/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 09/10/2021

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 17/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 09/10/2021

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 16/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 09/10/2021

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 16/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 09/10/2021 

NHA: Ủy quyền cho ông Nguyễn Đắc Long làm "Người được ủy quyền công bố thông tin" của Tổng Công ty

NHA: Ủy quyền cho ông Nguyễn Đắc Long làm "Người được ủy quyền công bố thông tin" của Tổng Công ty

NHA: Ông Nguyễn Văn Hùng - Thành viên HĐQT đăng ký mua 200.000 cổ phiếu NHA

NHA: CBTT giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Thành viên HĐQT Nguyễn Văn Hùng

NHA: Tổng giám đốc Nguyễn Hồng Thái đăng ký bán 1.200.000 cổ phiếu NHA

NHA: CBTT Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ