NHA: Ông Nguyễn Đức Kiên - người có liên quan của Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 300.000 cổ phiếu NHA

NHA: CBTT giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

NHA: Kế toán trưởng Tạ Ngọc Nhất đăng ký mua 300.000 cổ phiếu NHA

NHA: Công bố thông tin giao dịch chứng khoán của người nội bộ

NHA: Phó Tổng giám đốc Nguyễn Hoàng Đạo đăng ký mua 200.000 cổ phiếu NHA

NHA: Công bố thông tin giao dịch chứng khoán của người nội bộ

NHA: CBTT nhận được giấy xác nhận số 8615/21 ngày 30/09/2021 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

NHA: CBTT nhận được giấy xác nhận số 8615/21 ngày 30/09/2021 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 15/2021/NHA/NQ-HĐQT sửa đổi ngành nghề kinh doanh và Điều lệ công ty

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 15/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 30/09/2021 về việc HĐQT thông qua việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh và Điều lệ công ty.

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 14/2021/NHA/NQ-HĐQT

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 14/2021/NHA/NQ-HĐQT 

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua việc Từ nhiệm Phó Tổng giám đốc đối với ông Phạm Ngọc Duyến

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua việc Từ nhiệm Phó Tổng giám đốc đối với ông Phạm Ngọc Duyến

NHA: CBTT Kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Phạm Ngọc Duyến - Phó Tổng giám đốc

NHA: CBTT Kết quả giao dịch cổ phiếu của Nguyễn Thành Mỹ - người có liên quan của Chủ tịch HĐQT

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của Chủ tịch HĐQT

 

NHA: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ.

Ông Phạm Ngọc Duyến - Phó Tổng giám đốc đăng ký bán 700.000 cổ phiếu NHA