NHA: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ.

Ông Nguyễn Thành Mỹ - người có liên quan của Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 700.000 cổ phiếu NHA

NHA: CBTT Báo cáo tài chính đã được soát xét cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc ngày 30/6/2021

NHA: CBTT Báo cáo tài chính đã được soát xét cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc ngày 30/6/2021

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số: 12/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 29 tháng 7 năm 2021

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số: 12/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 29 tháng 7 năm 2021

NHA: CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021

NHA: CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021

NHA: CBTT niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết của cổ phiếu niêm yết bổ sung phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP)

NHA: CBTT niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết của cổ phiếu niêm yết bổ sung phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP)

 

NHA: Công bố thông tin Thay đổi đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

NHA: Công bố thông tin Thay đổi đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

NHA: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần thứ 11

NHA: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần thứ 11

NHA: Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2021 và Giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm trước

NHA: Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2021 và Giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm trước

NHA: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 11

NHA: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 11

NHA: Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 11

NHA: Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 11.