Lĩnh vực xây dựng Hạ tầng

Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội tham gia vào các lĩnh vực sau:

 

Xem thêm
NHA: CBTT ngày 10/6/2021 NHA nhận được công văn số: 2721/UBCK-QLCB ngày 09/6/2021 của Uỷ ban chứng khoán Nhà nước.

NHA: CBTT ngày 10/6/2021 NHA nhận được công văn số: 2721/UBCK-QLCB ngày 09/6/2021 của UBCK NN về việc kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của NHA. THeo đó, NHA đã thực hiện phân phối: 3.621.585 cổ phiếu.

Xem thêm