Lĩnh vực xây dựng Hạ tầng

Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội tham gia vào các lĩnh vực sau:

 

Xem thêm
NHA: Công bố thông tin Nghị Quyết Hội đồng quản trị số 03/2021/NHA/NQ-HĐQT Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

NHA: Công bố thông tin Nghị Quyết Hội đồng quản trị số 03/2021/NHA/NQ-HĐQT Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là ngày: 18/03/2021.

Xem thêm