Thông tin cổ phiếu


Thông tin niêm yết

Ngày niêm yết:13/07/2010
KL Niêm yết lần đầu:5.890.000 cổ phiếu
Nơi niêm yết:Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)
Giá chào sàn:20.600 đồng
Ngày phát hành cuối:14/09/2022
KL Niêm yết hiện tại:42.174.520 cổ phiếu
KL Cổ phiếu đang lưu hành:42.174.520 cổ phiếu