Ngày đăng: 28/08/2020

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Ngọc Hương
– Mã chứng khoán: NHA
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 301.952 CP (tỷ lệ 1,27%)
– Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Minh Hoàn
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
– Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
– Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 5.348.928 CP (tỷ lệ 22,53%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: tăng tỷ lệ sở hữu
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 28/08/2020
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 25/09/2020.