Ngày đăng: 31/01/2021

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Peter Eric Dennis.

– Mã chứng khoán: NHA.

– Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.241.060 CP (tỷ lệ 5,14%).

– Số lượng cổ phiếu đã bán tại ngày làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn là: 107.000 cổ phiếu NHA.

– Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.134.060 CP ( tỷ lệ 4,70%).

– Ngày thực hiện giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn: 26/01/2021.