Ngày đăng: 21/12/2020

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: PETER ERIC DENNIS.

– Mã chứng khoán: NHA.

– Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:  1.458.060 CP (tỷ lệ 6,04%).

– Số lượng cổ phiếu đã bán (làm tỷ lệ sở hữu thay đổi qua ngưỡng một phần trăm (1%)): 46.000 CP.

– Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.412.060 CP (tỷ lệ 5,85%).

– Lý do thay đổi sở hữu: Đầu tư.

– Ngày thực hiện giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: 11/12/2020..