Ngày đăng: 06/01/2011

Căn cứ thông báo số 4611/TB-VSD ngày 29/12/2010 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở GDCK Hà nội trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NHA như sau:

– Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

– Mệnh giá: 10.000 đồng

– Ngày đăng ký cuối cùng: 17/01/2011

– Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/01/2011

– Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông năm 2011

– Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền biểu quyết )

– Thời gian thực hiện: Tháng 2 năm 2011;

 – Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010 và kế hoạch năm 2011

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2010 và kế hoạch năm 2011

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán của công ty

+ Phương án sử dụng lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2010, dự kiến năm 2011

+ Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát trong năm 2010 và kế hoạch chi trả năm 2011

+ Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên

+ Các vấn đề khác.