Ngày đăng: 02/10/2019

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NHA của Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và đô thị Nam Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/10/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/10/2019
3. Lý do và mục đích:
* Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
– Tỷ lệ thực hiện: 16%/cổ phiếu (Cổ đông sở hữu 25 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách sẽ được nhận 04 cổ phiếu mới)
– Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cổ đông A sở hữu 123 cổ phiếu. Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức mà cổ đông A nhận được tính theo tỷ lệ thực hiện quyền là (123*4)/25=19,68 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông thực tế nhận 19 cổ phiếu và 0,68 cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được hủy bỏ.
– Địa điểm thực hiện:
+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Văn phòng trụ sở làm việc Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội, địa chỉ: Cụm Công nghiệp Cầu Giát, xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam và xuất trình chứng minh nhân dân.
+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.