Ngày đăng: 28/03/2016

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Hoàng Đạo
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Kế toán trưởng
– Mã chứng khoán: NHA
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 11.000 CP (tỷ lệ 0,12%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 CP
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 500.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 511.000 CP (tỷ lệ 4,41%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 07/03/2016
– Ngày kết thúc giao dịch: 21/03/2016.