Ngày đăng: 02/03/2016

Ông: Nguyễn Hồng Thái – Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội – đăng ký mua 500.000 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Hồng Thái
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
– Mã chứng khoán: NHA
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 57.700 CP (tỷ lệ 0,5%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 07/03/2016
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 05/04/2016.