Ngày đăng: 16/09/2011

–        Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Hồng Thái

–        Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

–        Mã chứng khoán: NHA

–        Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 15.000 CP

–        Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 CP

–        Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư

–        Phương thức giao dịch: Khớp lệnh

–        Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 21/09/2011

–        Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 18/11/2011