Ngày đăng: 13/03/2020
Ngày 13/03/2020 NHA nhận được Báo cáo kết quả mua cổ phiếu NHA của Ông Nguyễn Minh Hoàn – Chủ tịch HĐQT, cụ thể như sau:
– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Minh Hoàn.

– Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT.

– Mã chứng khoán: NHA.

– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.733.036 CP (tỷ lệ 21,38%).

– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 200.000 cp.

– Số lượng cổ phiếu đã mua: 200.000 cp.

– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.933.036 CP, (tỷ lệ 22,53%).

– Thời gian thực hiện giao dịch (mua): Từ ngày 18/02/2020 đến 12/3/2020.