Ngày đăng: 25/03/2021

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Minh Hoàn
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
– Mã chứng khoán: NHA
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.348.928 CP (tỷ lệ 22,15%)
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 500.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.848.928 CP (tỷ lệ 24,22%)
– Phương thức giao dịch: Khớp lệnh trên sàn.
– Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 26/2/2021 đến ngày 25/3/2021.