Ngày đăng: 01/12/2011

–        Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Minh Hoàn

–        Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT,Tổng Giám đốc

–        Mã chứng khoán: NHA

–        Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 987.000 CP (tỷ lệ 16,76%)

–        Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 200.000 CP

–        Số lượng cổ phiếu đã mua: 73.600 CP

–        Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.060.600 CP

–        Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Có sự thay đổi trong kế hoạch tài chính cá nhân

–        Ngày bắt đầu giao dịch: 21/09/2011

–        Ngày kết thúc giao dịch: 18/11/2011