Ngày đăng: 19/05/2016

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Hùng
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT
– Mã chứng khoán: NHA
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300.000 CP
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 300.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 300.000 CP (tỷ lệ 2,59%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 10/05/2016.
– Ngày kết thúc giao dịch: 18/05/2016.