Ngày đăng: 30/01/2013

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Xuân Mai
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
– Mã chứng khoán: NHA
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.500.000 CP (tỷ lệ 16,98%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.500.000 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 30/01/2013
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 27/02/2013.