Ngày đăng: 26/03/2013

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Xuân Mai
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
– Mã chứng khoán: NHA
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 500.000 CP (tỷ lệ 5,66%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 500.000 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 26/03/2013
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 24/04/2013.