Ngày đăng: 08/01/2021

NHA: Công bố thông tin Quyết định số 02/QĐ-SGDHN ngày 07 tháng 01 năm 2021 về việc chấp thuận hủy niêm yết cổ phiếu tự nguyện của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với những nội dung sau:

– Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;

– Mã chứng khoán: NHA;

– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

– Số lượng cổ phiếu hủy niêm yết: 24.144.965 cổ phiếu.

– Giá trị cổ phiếu hủy niêm yết (theo mệnh giá): 241.449.650.000 đồng.

– Ngày hủy niêm yết: 13/01/2021.

– Ngày giao dịch cuối cùng tại HNX: 12/01/2021;

– Lý do hủy: Hủy niêm yết cổ phiếu tự nguyện.