Ngày đăng: 06/08/2020

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/08/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/08/2020
3. Lý do và mục đích:
* Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:
– Tỷ lệ thực hiện: 36% (Người sở hữu 100 phiếu được nhận 36 cổ phiếu mới)
– Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được hủy bỏ.
– Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: – Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu để trả cổ phiếu thưởng, cổ đông A sở hữu 123 cổ phiếu. Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ phiếu thường do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu mà cổ đông A nhận được tính theo tỷ lệ thực hiện quyền là (123×36)/100=44,28 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông thực tế nhận 44 cổ phiếu và 0,28 cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được hủy bỏ.
– Địa điểm thực hiện:
+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại Văn phòng trụ sở làm việc Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Nam Hà Nội, địa chỉ: Cụm công nghiệp Cầu Giát, xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam và xuất trình chứng minh nhân dân.
+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởngtại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.