Ngày đăng: 08/02/2022

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội

–        Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 335/GCN-UBCK ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước;

–        Căn cứ Bản Cáo bạch của đợt chào bán đã được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt;

–        Thông báo số 06/2022/NHA-TB ngày 05 tháng 01 năm 2022.

Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội (NHA) trân trọng thông báo việc thực hiện đợt chào bán cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu cụ thể như sau:

 1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội
 2. Mã cổ phiếu: NHA
 3. Sàn giao dịch: HOSE
 4. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 5. Số lượng cổ phiếu chào bán: 14.058.275 cổ phiếu
 6. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
 7. Tổng giá trị vốn huy động: 140.582.750.000 đồng
 8. Ngày đăng ký cuối cùng (Ngày chốt Danh sách Cổ đông): 21/01/2022
 9. Phương thức phân phối: thông qua việc thực hiện quyền của Cổ đông hiện hữu.
 10. a)Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (01 cổ phiếu hiện sở hữu được hưởng 01 quyền, 02 quyền được mua 01 cổ phiếu mới).
 11. b)Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm được làm tròn (xuống) đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ. Số cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt chào bán sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cho các đối tượng khác với điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu) và hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 12.345 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua. Với tỷ lệ thực hiện quyền 2:1, Cổ đông A có 12.345 quyền mua và được mua (12.346×1)/2=6.172,5 cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống thì số cổ phiếu được mua của Cổ đông A là 6.172 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh là 0,5 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ theo quy định.

 1. Chuyển nhượng quyền mua
 2. a)Thời hạn: Từ 27/01/2022 đến 21/02/2022.
 3. b)Cổ đông, Nhà đầu tư khi nhận chuyển nhượng quyền mua chịu trách nhiệm tuân thủ quy định sau đây:

–        Cổ đông sở hữu quyền mua chỉ được chuyển nhượng quyền mua 01 (một) lần, người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng lại cho bên thứ ba.

–        Trong quá trình thực hiện chuyển quyền mua, nhà đầu tư nước ngoài không được nhận chuyển nhượng nhượng cổ phần trong nước.

–        Cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa được mua hết sẽ đảm bảo chỉ phân phối cho cổ đông trong nước.

 1. Thời hạn đăng ký đặt mua, nộp tiền mua và cam kết mặc định
 2. a)Thời hạn: Từ 27/01/2022 đến 28/02/2022.
 3. b)Cam kết mặc định: Bằng việc nộp tiền mua cổ phiếu NHA, Cổ đông/Người sở hữu quyền mua mặc định xác nhận đã đọc và hiểu thông tin tại bản Cáo bạch của đợt phát hành; cam kết và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của nguồn vốn sử dụng để đặt mua cổ phiếu và/hoặc nhận chuyển nhượng quyền mua để mua cổ phiếu; không mua cổ phiếu đứng tên hộ cho bất kỳ cá nhân, tổ chức khác dưới mọi hình thức trừ trường hợp uỷ thác theo quy định của pháp luật; bảo đảm tuân thủ quy định về giới hạn sở hữu và hạn chế theo quy định; chịu trách nhiệm tuân thủ quy định về cổ đông lớn và người có liên quan.
 4. c) Phiếu đăng ký mua Cổ đông cũng có thể download từ địa chỉhttp://www.namhanoi.com.vn. Cổ đông gửi Phiếu đăng ký đến NHA trực tiếp hoặc gửi qua email:dothinamhanoi@gmail.com).
 5. Địa điểm thực hiện chuyển nhượng quyền mua và nộp tiền mua:

Để không bị ảnh hưởng đến quyền lợi của Cổ đông và thuận lợi cho công tác theo dõi, cập nhật thông tin, đề nghị Cổ đông lưu ý thực hiện đúng hướng dẫn sau đây:

 1. a)    Đối với Cổ đông ĐÃ lưu ký cổ phiếu NHA: Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký/Công ty Chứng khoán nơi Cổ đông mở tài khoản lưu ký theo thông báo cụ thể của Thành viên lưu ký/Công ty chứng khoán đó.
 2. b)Đối với Cổ đông CHƯA lưu ký cổ phiếu NHA: Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua tại Trụ sở Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội – Cụm Công nghiệp Cầu Giát, xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên tỉnh Hà Nam.

Cổ đông nộp tiền mua vào Tài khoản của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội theo số tài khoản: 1019207987 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (Chi nhánh Hà Nam).

Nội dung nộp tiền: Để thuận lợi cho việc tra soát, đề nghị Cổ đông ghi đúng cú pháp: [Họ tên Cổ đông]_[Số CMND/ĐKDN]_DT [Số ĐT]_nộp tiền mua [số lượng] CP NHA (VD: Nguyen Van A_0123456789012_DT 0987654321_nop tien mua 1000 CP NHA).

 1. Địa điểm công bố thông tin đợt chào bán:

Quý Cổ đông tìm hiểu thông tin về đợt chào bán trên trang thông tin điện tử của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (www.ssc.gov.vn); Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (www.hsx.vn); Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (www.vsd.vn); Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội (www.namhanoi.com.vn); Báo Đầu tư chứng khoán (https://tinnhanhchungkhoan.vn/thong-bao-bo-cao/).

 1. Trường hợp cần thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ: Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội – Địa chỉ trụ sở: Cụm công nghiệp Cầu Giát, xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam – Điện thoại: 84-(226) 384 77 56 – Email: dothinamhanoi@gmail.com.

Trân trọng thông báo./.