Ngày đăng: 16/11/2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 07 số 147/2010/GCNCP-VSD-7 ngày 15/11/2019 cho tổ chức đăng ký chứng khoán như sau:
Tên tổ chức phát hành: Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Nam Hà Nội
Trụ sở chính: Cụm CN Cầu Giát, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
Điện thoại: (84-351) 3847 756
Fax: (84-351) 3866 689
Vốn điều lệ: 174.596.490.000 đồng
Đã đăng ký bổ sung chứng khoán tại VSD kể từ ngày 15/11/2019
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Nam Hà Nội
Mã chứng khoán: NHA
Mã ISIN: VN000000NHA2
Sàn giao dịch: HNX
Mệnh giá: 10.000 đồng
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán bổ sung: 2.408.124 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán bổ sung: 24.081.240.000 đồng
Tổng số lượng chứng khoán: 17.459.649 cổ phiếu
Tổng giá trị chứng khoán: 174.596.490.000 đồng
Hình thức đăng ký: Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 19/11/2019, VSD nhận lưu ký số chứng khoán đăng ký bổ sung trên.