Ngày đăng: 17/09/2020
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 08 số 147/2010/GCNCP-VSD-8 ngày 15/09/2020 cho tổ chức đăng ký chứng khoán như sau:
Tên tổ chức phát hành: Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Nam Hà Nội
Trụ sở chính: Cụm Công nghiệp Cầu Giát, xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
Điện thoại: 02263.847.756
Fax: 02263.866.689
Vốn điều lệ: 237,449,650,000 đồng
Đã đăng ký bổ sung chứng khoán tại VSD kể từ ngày 15/09/2020
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Nam Hà Nội
Mã chứng khoán: NHA
Mã ISIN: VN000000NHA2
Sàn giao dịch: HNX
Mệnh giá: 10,000 đồng
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán bổ sung: 6,285,316 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán bổ sung: 62,853,160,000 đồng
Tổng số lượng chứng khoán: 23,744,965 cổ phiếu
Tổng giá trị chứng khoán: 237,449,650,000 đồng
Hình thức đăng ký: Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 17/09/2020, VSD nhận lưu ký số chứng khoán đăng ký bổ sung trên.