Ngày đăng: 23/06/2021

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 10 số 147/2010/GCNCP-VSD-10 ngày 22/06/2021 cho tổ chức đăng ký chứng khoán như sau:

Tên tổ chức phát hành: Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Nam Hà Nội
Trụ sở chính: Cụm Công nghiệp Cầu Giát, xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
Điện thoại: 02263.847.756
Fax: 02263.866.689
Vốn điều lệ: 277.665.500.000 đồng

Đã đăng ký bổ sung chứng khoán tại VSD kể từ ngày 22/06/2021

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Nam Hà Nội
Mã chứng khoán: NHA
Mã ISIN: VN000000NHA2
Sàn giao dịch: HOSE
Mệnh giá: 10.000 đồng
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán bổ sung: 3.621.585 Cổ phiếu
Giá trị chứng khoán bổ sung: 36.215.850.000 đồng
Tổng số lượng chứng khoán: 27.766.550 Cổ phiếu
Tổng giá trị chứng khoán: 277.665.500.000 đồng
Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 24/06/2021, VSD nhận lưu ký số Cổ phiếu đăng ký trên.