Ngày đăng: 28/04/2020

Các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Đoàn chủ toạ của Đại hội

Ban lãnh đạo Tổng công ty trình bày báo cáo hoạt động năm vừa qua, phương hướng nhiệm vụ cho năm 2020

Các cổ đông tham gia thảo luận, trao đổi, phát biểu ý kiến

Các cổ đông tham gia bỏ phiếu biểu quyết

Kết thúc bế mạc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã diễn ra thành công, tốt đẹp.