Ngày đăng: 13/11/2012

Các cổ đông về dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Nguyễn Minh Hoàn phát biểu tại Đại hội

Các cổ đông tham gia bỏ phiếu biểu quyết

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 đã diễn ra thành công tốt đẹp.
Các cổ đông chụp ảnh lưu niệm bế mạc Đại hội.