Ngày đăng: 27/04/2014

Chào mừng các đại biểu khách quý đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

Đoàn chủ toạ

Các cổ đông tham gia bỏ phiếu biểu quyết