Ngày đăng: 18/06/2010

Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội đã được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) chấp thuận nguyên tắc niêm yết cổ phiếu

Ngày 17/06/2010, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã có Thông báo số 522/TB-SGDCKHN về việc chấp thuận nguyên tắc niêm yết cổ phiếu cho Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội tại HNX với những nội dung sau:

– Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

– Số lượng chứng khoán niêm yết: 5.890.000 cổ phiếu

– Giá trị chứng khoán niêm yết: 58.900.000.000 đồng

Trân trọng thông báo./.

Nguồn: HNX