Ngày đăng: 01/07/2010

Ngày 30/06/2010, Sở GDCKHN đã ban hành Quyết định số 427/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận cho Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội được niêm yết cổ phiếu tại Sở GDCKHN với những nội dung sau:

– Loại chứng khoán: Cổ phiếu phố thông

– Mã chứng khoán: NHA

– Mệnh giá : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

– Số lượng chứng khoán niêm yết: 5.890.000 CP (Năm triệu tám trăm chín mươi nghìn cổ phiếu)

– Giá trị chứng khoán niêm yết: 58.900.000.000 đồng (Năm mươi tám tỷ chín trăm triệu đồng).

Nguồn: HNX