Ngày đăng: 03/06/2010

Ngày 02 tháng 06 năm 2010, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội trở thành công ty đại chúng theo quyết đinh số 1599/UBCK-QLPH