Ngày đăng: 19/09/2020

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Ngọc Hương
– Mã chứng khoán: NHA
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 301.952 CP (tỷ lệ 1,27%)
– Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Minh Hoàn
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
– Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
– Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 5.348.928 CP (tỷ lệ 22,53%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 CP
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 500.000 CP

– Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 801.952 cổ phiếu, tỷ lệ 3,38%
– Phương thức giao dịch: khớp lệnh trên sàn.
– Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 28/8/2020 đến ngày 16/9/2020.