Ngày đăng: 06/03/2015

Nguyễn Hoàng Đạo – Kế toán trưởng – đã mua 11.000 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Hoàng Đạo
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Kế toán trưởng
– Mã chứng khoán: NHA
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 11.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 11.000 CP (tỷ lệ 0,12%)
– Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do nghỉ Tết Nguyên đán, không có điều kiện thực hiện giao dịch
– Ngày bắt đầu giao dịch: 28/01/2015
– Ngày kết thúc giao dịch: 27/02/2015.

Nguyễn Hồng Thái – Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, Người được ủy quyền công bố thông tin – đã mua 6.000 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Hồng Thái
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, Người được ủy quyền công bố thông tin
– Mã chứng khoán: NHA
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 51.700 CP (tỷ lệ 0,58%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300.000 CP 
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 6.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 57.700 CP (tỷ lệ 0,63%)
– Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do nghỉ Tết Nguyên Đán, không có điều kiện thực hiện giao dịch
– Ngày bắt đầu giao dịch: 28/01/2015
– Ngày kết thúc giao dịch: 27/02/2015