Ngày đăng: 09/11/2020

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: PETER ERIC DENNIS.

– Mã chứng khoán: NHA.

– Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.718.060 CP (tỷ lệ 7,12%).

– Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu đã bán (làm tỷ lệ sở hữu thay đổi qua ngưỡng một phần trăm (1%)): 35.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,15%.

– Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.683.060 CP (tỷ lệ 6,97%).

– Lý do thay đổi sở hữu: Đầu tư.

– Ngày thực hiện giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: 05/11/2020.