Ngày đăng: 09/11/2015
NHA: Ngày 10/11/2015 Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội thực hiện chi trả cổ tức năm 2014 và tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt.
– Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2014 và tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt.

– Tỷ lệ thực hiện:  10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng) trong đó:

+ trả cổ tức năm 2014: 4,5%/cổ phiếu.
+ tạm ứng cổ tức năm 2015: 5,5%/cổ phiếu.
– Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội bắt đầu từ ngày 10/11/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.