Ngày đăng: 08/08/2016
Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội Thông qua việc trả cổ tức bằng tiền  năm 2015 là 4,5%/cổ phiếu và tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2016 là 5,5%/cổ phiếu.
Căn cứ  vào tình hình kinh doanh thực tế của công ty và theo Uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Hội đồng quản trị công ty đã họp thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2015 là 4,5%/cổ phiếu và tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2016 là 5,5%/cổ phiếu.

Hội đồng quản trị quyết định ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2015 và tạm ứng cổ tức năm 2016 là ngày 24/8/2016.

Ngày thanh toán: Bắt đầu từ ngày 20/9/2016.