Ngày đăng: 11/04/2013

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đức Kiên
– Mã chứng khoán: NHA
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
– Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Minh Hoàn
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
– Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con
– Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 1.480.200 CP (tỷ lệ 16,75%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 CP
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 500.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 500.000 CP (tỷ lệ 5,66%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 01/04/2013
– Ngày kết thúc giao dịch: 01/04/2013.