Ngày đăng: 02/03/2016

Nguyễn Hoàng Đạo – Kế toán trưởng Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội – đăng ký mua 500.000 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Hoàng Đạo
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Kế toán trưởng
– Mã chứng khoán: NHA
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 11.000 CP (tỷ lệ 0,12%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 07/03/2016
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 05/04/2016.