Ngày đăng: 28/03/2016

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Hồng Thái
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
– Mã chứng khoán: NHA
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 57.700 CP (tỷ lệ 0,5%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 CP
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 500.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 557.700 CP (tỷ lệ 4,81%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 07/03/2016
– Ngày kết thúc giao dịch: 22/03/2016.