Ngày đăng: 01/12/2011

–        Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Hồng Thái

–        Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT,Phó Tổng Giám đốc

–        Mã chứng khoán: NHA

–        Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 15.000 CP (tỷ lệ 0,25%)

–        Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 CP

–        Số lượng cổ phiếu đã mua: 36.700 CP

–        Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 51.700 CP

–        Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Thị trường chưa thuận lợi

–        Ngày bắt đầu giao dịch: 21/09/2011

–        Ngày kết thúc giao dịch: 18/11/2011