Ngày đăng: 26/04/2016

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Minh Hoàn
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
– Mã chứng khoán: NHA
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.480.200 CP (tỷ lệ 12,76%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 650.000 CP
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 650.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.130.200 CP (tỷ lệ 18,36%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 05/04/2016
– Ngày kết thúc giao dịch: 26/04/2016.