Ngày đăng: 23/02/2021

Ngày 22/02/2021 NHA nhận được Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng của Ông Nguyễn Minh Hoàn – Chủ tịch HĐQT với những nội dung chính sau:

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Minh Hoàn
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
– Mã chứng khoán: NHA
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.348.928 CP (tỷ lệ 22,15%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 CP.

– Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến năm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.848.928 CP, chiếm tỷ lệ 24,22% số cổ phiếu
– Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu.
– Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận.
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 26/02/2021.
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 25/03/2021.