Ngày đăng: 03/06/2019

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Minh Hoàn
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
– Mã chứng khoán: NHA
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.718.135 CP (tỷ lệ 18,06%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: cơ cấu danh mục đầu tư
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 04/06/2019
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 02/07/2019.