Ngày đăng: 01/04/2016

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Minh Hoàn
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
– Mã chứng khoán: NHA
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.480.200 CP (tỷ lệ 16,75%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 650.000 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 05/04/2016
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 29/04/2016.