Ngày đăng: 19/07/2012

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Minh Hoàn
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
– Mã chứng khoán: NHA
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.060.600 CP (tỷ lệ 12%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 CP
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 419.600 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.480.200 CP (tỷ lệ 16,75%)
– Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do có sự thay đổi trong kế hoạch tài chính cá nhân
– Ngày bắt đầu giao dịch: 17/05/2012
– Ngày kết thúc giao dịch: 12/07/2012