Ngày đăng: 16/09/2011

–     Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Minh Hoàn

–     Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc

–     Mã chứng khoán: NHA

–     Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 987.000 CP

–     Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 200.000 CP

–     Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư

–     Phương thức giao dịch: Khớp lệnh

–     Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 21/09/2011

–     Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 18/11/2011